tel. 605-308-665

pfron częstochowa

Wymagania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych

§ 8. 1. Projekt budowlany powinien spełniać wymogi określone dla danego rodzaju obiektów w przepisach prawa budowlanego, o zakładach opieki zdrowotnej, o systemie oświaty, o pomocy społecznej oraz przepisach techniczno-budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujących Polskich Normach i zasadach wiedzy technicznej.
2. Kosztorysy załączone do wniosku powinny spełniać następujące warunki:
1) każda pozycja kosztorysu powinna być szczegółowo wyliczona na podstawie cen jednostkowych, stawek i narzutów – z podaniem podstawy kalkulacji, z zastosowaniem średnich cen, według cenników SEKOCENBUD-u, katalogów nakładów rzeczowych (KNR) i katalogów scalonych nakładów rzeczowych,
2) wkład rzeczowy lub praca własna wnioskodawcy powinny być określone wartościowo w złotych, zgodnie z pozycjami kosztorysu.
3. Wnioskodawca powinien jednoznacznie określić, które pozycje kosztorysu mają być sfinansowane ze środków Funduszu.

Źródło: Uchwała Nr 213 / 99 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 26 maja 1999 r.